REGULAMIN SERWISU NaszaGenealogia.pl

I. Warunki ogólne
1.	Przez Serwis w rozumieniu Regulaminu rozumie się tematyczną stronę internetową uruchamianą pod adresem naszagenealogia.pl 
	(lub naszagenealogia.eu lub naszagenealogia.com).
2.	Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3.	Usługodawcą jest firma PL-SOFT Sp. z o.o., al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk. 
	NIP: 5842745878, REGON: 36330453, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, 
	VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000593931, Kapitał zakładowy: 5 000 PLN.
4.	Klient w rozumieniu Regulaminu oznacza podmiot (osoba fizyczna lub prawna), który zakłada lub posiada konto w Serwisie.
5.	Konto w Serwisie identyfikowane jest przez: unikalny identyfikator nadawany przez Usługodawcę oraz hasło nadawane przez Klienta.
6.	Założenie konta w Serwisie jest warunkiem koniecznym zamówienia wszelkich usług świadczonych przez Usługodawcę.
7.	Klient, zakładając konto w Serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wszelkich informacji związanych z wykupionymi
	przez Klienta usługami.

II. Obowiązek przestrzegania prawa
1. 	Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
2. 	Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów,
	ani przepisów obowiązującego prawa.
3.	Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych w Serwisie przez Klienta materiałów.
4.	Administratorem wszystkich materiałów zamieszczanych w Serwisie jest Klient.

III. Dane osobowe
1.	Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zakładania konta w Serwisie.
2.	Podane przez Klienta dane wykorzystane będą tylko w celu realizacji usług oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
	Usługodawca nie udostępnia danych osobom trzecim.

IV. Obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy
1.	Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich technicznie możliwych i uzasadnionych kroków w celu zapewnienia ciągłości
	funkcjonowania Serwisu.
2.	W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku wykorzystywania Serwisu do działań
	niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, Usługodawca ma prawo usunąć konto Klienta wraz
	z zamówionymi za pomocą tego konta usługami bez prawa zwrotu opłat za niewykorzystane usługi.
3.	Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania oraz usuwania materiałów publikowanych w Serwisie.
4.	Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania będące następstwem wykorzystania danych zawartych w Serwisie.

V. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta
1.	Wszystkie materiały publikowane przez Klienta w Serwisie powinny być jego własnością lub Klient powinien posiadać prawa do ich publikacji.
2.	Umieszczając materiały w Serwisie klient wyraża zgodę na ich nieodpłatną publikację na stronach Serwisu.
3.	Klient zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do autoryzacji w Serwisie osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za wszelkie
	skutki ujawnienia identyfikatora i hasła osobom trzecim.

VI. Opłaty 
1.	Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
2.	Założenie konta w Serwisie uprawniajace do publikacji danych w Serwisie wymaga wykupienia abonamentu, którego wysokość znajduje się na stronie
	internetowej Usługodawcy.
3.	Klient ma prawo do bezpłatnej publikacji materiałów na stronach Serwisu przez okres 14 dni od momentu założenia konta.
4.	Klient dokonuje zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w terminie 14 dni od dnia założenia konta, na rachunek bankowy Usługodawcy.
	Umowa nie zostanie zawarta, jesli płatność pierwszej opłaty abonamentowej nie zostanie dokonana do ostatniego dnia 14 dniowego okresu próbnego.
5.	W przypadku braku płatności za abonament po upływie terminu jego ważności, wszelkie dane opublikowane przez Klienta w Serwisie zostaną usunięte,
	bez ponoszenia przez Usługodawcę z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
6.	Datą zapłaty jest zawsze data uznania rachunku bankowego Usługodawcy pełną kwotą wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane
	z dokonaniem płatności, w    tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Klienta.

VII. Wykorzystywanie elementów grafiki Serwisu
	Wszystkie elementy graficzne Serwisu stanowią własność Usługodawcy. Usługodawca posiada do nich pełne prawa. Usługodawca wyraża zgodę 
	na wykorzystywanie elementów graficznych Serwisu przez Klientów posiadających ważne i opłacone konto w Serwisie z wyłączeniem celów 
	komercyjnych (zarobkowych).

VIII. Postanowienia końcowe
1.	Do umów zawartych z Usługodawcą zastosowanie znajduje prawo polskie.
2.	Postanowienia regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności,
	przed postanowieniami Regulaminu.

© PL-SOFT Sp. z o.o.